NEWS & ACTIVITIES

RD FIT Challenge - Healthy activity

June 24, 2020

ที่สำนักงานใหญ่ RD มีกิจกรรม RD FIT Challenge ซึ่งเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงานในรูปแบบการแข่งขันกันเป็นทีม โดยให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม ฟอร์มทีม 3 คนต่อกลุ่ม เพื่อช่วยกันออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ลดไขมัน เพิ่มกล้ามเนื้อ ปรับเรื่องการทานอาหาร ดูแลสุขภาพโดยองค์รวมให้ดีขึ้นกว่าตอนก่อนเข้าโปรแกรม 

 

จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้คือ เพื่อให้พนักงานรู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีในระยะยาว เพื่อตัวเอง และคนในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า บริษัทจะก้าวหน้า เริ่มที่พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญขององค์กรเรา

 

ตามกำหนดการ โปรแกรมเริ่มเดือนธันวาคม 2562 จนถึง เดือนเมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการอาหาร พลังงาน การจดบันทึกรายการอาหาร การลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย เดือนละ 1 ครั้งโดยเทรนเนอร์มืออาชีพ และมีคลาสกิจกรรมออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ 2 ครั้งต่อเดือน ผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละเดือน อาทิเช่น Body Weight / Body Combat / Zumba / Agility Training / Yoga Class

 

เรามีการวัดผลค่า BMI / Body Fat / Muscle Mass และเก็บคะแนนอย่างจริงจังตลอดโปรแกรม มีคะแนนความขยันเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนความก้าวหน้า และคะแนนชาเลนจ์ในกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยโค้ชเทรนเนอร์ในแต่ละเดือน และรวมคะแนนหาทีมผู้ชนะ ประกาศผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย

RELEVANT CONTENT