NEWS & ACTIVITIES

RST Get Together

March 22, 2019

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พนักงานสนับสนุนร้าน (RST) รวมถึงผู้จัดการเขต (Area Coach) และผู้จัดการภาค (Regional Coach) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ Line Village Digital Adventure สยามสแควร์วัน โดยแบ่งทีมออกตามสีประจำค่านิยมองค์กร (RD Core Value) เพื่อทำกิจกรรมหา RC ในพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามสแควร์วันและภายใน Line Village ผ่านการตอบคำถามด้วยการสแกน QR Code โดยนำคะแนนไปรวมกับกิจกรรมโบว์ลิ่งในตอนค่ำ พนักงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันก่อน แยกย้ายกันแข่งโบว์ลิ่ง และอิสระตามอัธยาศัย เป็นการปลดปล่อยความเครียด และเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักกันให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละแผนก นับว่าเป็นงานที่ Real Sanook Together ด้วยกันอีกงานหนึ่ง  

RELEVANT CONTENT