นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 

บริษัทเรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.          นโยบายฉบับนี้ใช้กับบุคคลใดบ้าง

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้เข้าใช้งาน หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดทราบบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการให้บริการด้านร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า KFC 

ทั้งนี้ หากท่านใช้บริการด้านอาหารของบริษัทฯ ผ่านทางคู่ค้า หรือบุคคลที่สาม เช่น บริษัทรับส่งอาหาร หรือบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (การใช้บริการผ่านทาง call center หรือเว็บไซต์ KFC) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นด้วย โดยบริษัทฯ แนะนำให้ท่านศึกษา และทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า หรือบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างละเอียด2.          บทนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่อาศัยอำนาจพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล3.          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล

            บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

(1)     ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

(2)     ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออาหาร และการซื้อบัตรกำนัน (gift voucher) ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าอาหาร และบริการของเรา และเลขที่บัญชีธนาคารของท่าน และอาจมีการเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

(3)     ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น IP address พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น

(4)     ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านที่ท่านได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรับส่งอาหาร เช่น ผู้ให้บริการไลน์ แกร็บ ฟู้ดแพนด้า เป็นต้น

(5)     ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจของท่าน ไม่ว่าดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางใด ๆ

(6)     ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกผ่านกล้องวงจรปิดบริเวณสาขา อาคาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ

(7)     ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรม ทำสัญญา หรือก่อนิติสัมพันธ์กับท่านขึ้นอยู่กับกรณี โดยหากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบตามเงื่อนไขที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ในกรณีที่ท่านใช้บริการไวไฟที่จัดให้มี ณ สถานที่ หรือร้านค้าของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไวไฟดังกล่าวนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการไวไฟ ได้แก่ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

ในการดำเนินการเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บริษัทฯ ไม่มีเจตนาใด ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เช่น ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต (หากมี) ดังนั้นก่อนที่ท่านดำเนินการส่ง หรือเปิดเผยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนการส่งมอบ หรือเปิดเผย ทั้งนี้ หากเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวถูกส่งมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำความผิดทางอาญา บริษัทฯ เพียงต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ตามที่กำหนดในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน บริษัทฯจะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล4.          เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

            โดยทั่วไปบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการดังนี้

(1)     เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านติดต่อเราผ่านทางสาขาที่เราให้บริการ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อเราโดยตรงไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใด เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล หรือสาขาที่เราให้บริการ รวมถึงกรณีที่ท่านอยู่บริเวณสาขา อาคาร หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

(2)     เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอาหารของเรา เช่น

-          เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางผู้ให้การรับส่งอาหาร เช่น ผู้ให้บริการไลน์ ฟู้ดแพนด้า และแกร็บ

-          เก็บรวบรวมผ่านบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิ์ในการดำเนินการให้บริการด้านอาหารแก่บริษัทฯ5.          วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)    เพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่

(ก)     เพื่อการให้บริการด้านอาหารของเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านช่องทางใด เช่น การให้บริการ ณ สาขาที่บริษัทฯ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ call center ของบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านทางผู้ให้บริการรับส่งอาหาร เป็นต้น

(ข)     เพื่อการเข้าทำสัญญา หรือก่อนิติสัมพันธ์กับท่าน รวมถึงการดำเนินการตามสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญา หรือนิติสัมพันธ์นั้น ๆ


(2)    เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(ก)     เพื่อการให้สิทธิ์พิเศษ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการร่วมกับคู่ค้า หรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การนำเบอร์โทรศัพท์ในเครือข่ายของคู่ค้ามาแลกรับส่วนลดค่าอาหาร

(ข)     เพื่อการให้บริการช่องทางการสื่อสารโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเราอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น

(ค)     เพื่อการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านอาหาร

(ง)      เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเราจากท่าน

(จ)     เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอาหาร เช่น การทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติ การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ

(ฉ)     เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ

(ช)     เพื่อการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการซื้อ หรือ ขายธุรกิจไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท (หากมี)

(ซ)     เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

(ฌ)    เพื่อการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สาขา หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด


(3)    เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่

(ก)     เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ

(ข)     เพื่อการดำเนินการตามคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

 
(4)    ความยินยอม

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต (หากมี) ที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการเข้าทำสัญญา หรือการก่อนิติสัมพันธ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีระหว่าง ท่านกับบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย โดยในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถประมวลผลได้เมื่อได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากท่านแล้ว

 
(5)    เพื่อดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอาหารหรือบริการอื่นของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่สามารถให้บริการ หรือเข้าทำสัญญากับท่านได้

 

6.          การใช้คุกกี้ (cookies)

6.1        คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บเบราวเซอร์ เพื่อให้เว็บเบราวเซอร์สามารถจดจำการใช้งานของผู้ใช้งานได้

 
6.2        เราใช้คุกกี้เพื่ออะไรบ้าง

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เพื่อการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน เพื่อแสดงผลของเว็บไซต์อย่างถูกต้องและทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ เพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ สื่อสารระหว่างเว็บไซต์กับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน และ เพื่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์กับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึง เพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

ในการใช้งานคุกกี้ดังรายละเอียดข้างต้นนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้คุกกี้เพื่อให้บริการเว็บเบราวเซอร์แก่ท่านซึ่งการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเว็บเบราวเซอร์นี้จะถูกใช้งานทันที่เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

 
เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน7.          การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์อื่นต่อท่าน โดยในในกรณีนี้บริษัทแนะนำให้ท่านศึกษา และ ทำความเข้าใจเงื่อนไข และ รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเพิ่มเติม8.          การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

(1)     ที่ปรึกษาภายในหรือภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาอื่นใดของบริษัทฯ

(2)     บริษัทผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทพันธมิตร และ บริษัทผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ KFC อื่น ๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ

(3)     ผู้ให้บริการดูแลและเก็บรักษาเอกสาร หรือผู้ให้บริการใด ๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม หรือตัวแทนผู้ให้บริการใด ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น (หากมี)

(4)     หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

(5)     ผู้รับโอนหรือ ผู้สืบทอดในส่วนใด ๆ ของบริษัทฯ ในการปรับโครงสร้าง หรือ การซื้อขายธุรกิจของบริษัทฯ

(6)     บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ9.          การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังต่างประเทศตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

10.        ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัทฯ

 
บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้หากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น11.        สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

(ก)  เพิกถอน หรือ ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านได้ให้ไว้กับเรา

(ข)  ตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(ค)  ขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง

(ง)   ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

(จ)  ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

(ฉ)  ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

(ช)  ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์

 
ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสม และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต

นอกจากสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น12.        การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ และ/หรือ จะขอความยินยอมจากท่าน (หากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม)13.        ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่

บริษัทเรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 8, อาคารทีวัน, ชั้น 18 ยูนิต 1-4, ซอย สุขุมวิท40, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110

                       

            รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อ:  dpo@rdthailand.com

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้